ผู้อำนวยการ


นายวารุทธิ์   ช่างเหล็ก

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ


ชุมชนออนไลน์

 facebook 

สมาคมผู้ปกครอง


หน้าหลัก    โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน ขอขอบคุณ ศึกษานิเทศ (ศน.) รำเพย  สุทธินนท์  ที่ได้มอบจักรยาน ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 คน สืบเนื่องจากการที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลได้มอบหมายให้ศึกษานิเทศออกนิเทศติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 เมื่อวันที่  27 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งท่านศน.ได้ตรวจเยี่ยมได้รับทราบสภาปัญหาของโรงเรียน โดยเฉพาะปัญหาโรงเรียนอยู่ห่างไกลชุมชนทำให้นักเรียนบางคนเดินทางมาเรียนลำบาก โดยเฉพาะ เด็กหญิง ณัฐธิดา จันโอ ชัี้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งบ้านอยู่ ม.6 ต.บ้านควน ผู้ปกครองไม่สามารถมารับส่งได้ ท่านจึงได้เสียสละเงินพื่อจัดซื้อรถจักรยานให้กับนักเรียนคนดังกล่าว คณะครูและบุคคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งวิมานรู้สึกทราบซึ้งและขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง


เมื่อวันที่ 28 พฤศภาคม กระทรวงพลังงานได้กิจกรรมกระทรวงพลังงานสัญจร มาให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานและการประหยัดพลังงานให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน ซึ่งกระทรวงพลังงานได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งวิมานเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีจัิตสำนึกที่ดีในการประหยัดการใช้พลังงานและช่ายกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป  (ดูภาพเพิ่มเติม)

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน นำโดย ผอ. ว่ารุทธิ์ ช่างเหล็ก จัดกิจกรรมละศิลอดเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า "เดือนบวช" และถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่ง มุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้เข้าถึงอัลลอฮ์ และเพื่อให้มีความอดทน (ตบะ), การอุทิศส่วนกุศล ระลึกถึงภาวะขาดแคลนอาหาร และผู้ที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม การละศิลอดเดือนรอมฏอนโรงเรียนบ้านทุ่งวิมานได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการให้ความสำคัญศาสนาที่นักเรียนยึดถือปฏิบัติและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน (ดูภาพเพิ่มเติม)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม โรงเรียนบ้านทุ่งวิมานจัดกิจกรรมรับผอ. วารุทธิ์ ช่างเหล็ก ซึ่งได้มารับตำแหน่งผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน โรงเรียนบ้านทุ่งวิมานขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่และยินดีกับโรงเรียนบ้านทุ่งวิมานที่ได้ผอ.ใหม่ไฟแรง มาร่วมกันพัฒนาโรงเรียนและท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป


โรงเรียนบ้านทุ่งวิมานได้กิจกรรม เดินรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สืบเนื่องจากการกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประุมุข จึงร่วมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งส.ส.ในวันดังกล่าว

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมานได้จัดกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด เพื่อให้ลด ละ เลิก ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมานได้นำนักเรียนระดับมัธยมเข้างาน คาราวานวิทยาศาสตร์ ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ  โรงเรียนกำแพงวิทยา อ.ละงู  ดูภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู ดูภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง 61 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน ดูภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเด็กวันเด็ก 2562...

วันที่14 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562   .ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก คณะครูผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ร้านค้า ที่ได้มอบของขวัญของรางวัล มากมาย ดูภาพเพิ่มเติม1 ธันวาคม 2561   โรงเรียนบ้านทุ่งวิมานนำนักเรียนชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดพัทลุง เช่นฟาร์มนมพัทลุง นาโปแก และตลาดสวนไผ่ ดูภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมการเข้าค่ายติวเข้มโอเน็ต 61

โรงเรียนบ้านทุ่งวิมานได้จัดกิจกรรมการติวเข้มให้กับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 สำหรับการเตรียมความพร้อมการทดสอบ โอเน็ต ปี 61เอกลักษณ์  "สวนป่าพูดได้"
อัตลักษณ์ "ดุอานำทาง สร้างความดี วิถีอิสลาม"ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านทุ่งวิมานอยู่ระหว่างการปิดโรงเรีียนมาตรการป้องการการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล 

สพฐ | สพป. | DMC

ติดต่อผู้ดูแลระบบ    tungwimans@gmail.com.