ผู้อำนวยการ


นายวารุทธิ์   ช่างเหล็ก

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ


ชุมชนออนไลน์

 facebook 

สมาคมผู้ปกครอง


ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน

จำนวนนักเรียนแยกชายหญิง

ระดับชั้นชายหญิงรวม
อนุบาล1404
อนุบาล2303
ประถมศึึกษาปีที่110717
ประถมศึึกษาปีที่2
9211
ประถมศึึกษาปีที่3
31114
ประถมศึึกษาปีที่4
61016
ประถมศึึกษาปีที่5
8210
ประถมศึึกษาปีที่6
9413
มัธยมศึกษาปีที่ 17916
มัธยมศึกษาปีที่ 2
404
มัธยมศึกษาปีที่ 3
066
รวม6351114

จำนวนบุคลากร

ตำแหน่ง/ระดับชายหญิงรวม
บริหาร1-1
ชำนาญการพิเศษ134
ชำนาญการ145
ครูผู้ช่วย-11
พนักงานราชการ112
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ---
เจ้าหน้าที่ธุรการ-11
นักการภารโรง---
รวม31014

ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านทุ่งวิมานอยู่ระหว่างการปิดโรงเรีียนมาตรการป้องการการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล 

สพฐ | สพป. | DMC

ติดต่อผู้ดูแลระบบ    tungwimans@gmail.com.