ผู้อำนวยการ


นายวารุทธิ์   ช่างเหล็ก

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ


ชุมชนออนไลน์

 facebook 

สมาคมผู้ปกครอง


ประวัติความเป็นมา

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนบ้านทุ่งวิมานตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ ในพื้นที่  ๑ ไร่  ๓ งาน ๕๐  ตารางวา  ที่หมู่ที่  ๕  ตำบลบ้านควน  ( ปัจจุบัน) และเริ่มเปิดเรียนเมื่อวันที่  ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๑๕  โดยเปิดเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพียงชั้นเดียว  มีนักเรียนจำนวน  ๕๒  คน  อาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราวมุงหลังคาจาก และโรงเรียนได้ขยายพื้นที่เรื่อยมาจนกระทั่งเดือนกรกฎาคม  ๒๕๒๑  โรงเรียนมีที่ดินรวมกันทั้งหมด  ๘  ไร่ ๙๙  ตารางวา  อาคารเรียนก็ได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ

จนกระทั่ง  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๓๘  ได้เกิดแผ่นดินยุบตัวขึ้นบริเวณหน้าอาคารเรียนและบริเวณสนามฟุตบอล  เป็นจำนวนถึง  ๕ หลุม  ซึ่งเป็นข่าวใหญ่ทางหน้าหนังสือพิมพ์และทางโทรทัศน์อยู่หลายวัน  ทางสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล มีความเห็นว่า   หากโรงเรียนเปิดทำการสอนอยู่ที่เดิมก็จะไม่ปลอดภัย   จังหวัดได้ร่วมมือกับผู้ปกครองขอสถานที่จากผู้มีจิตศรัทธา  ขอใช้สถานที่สวนมะพร้าวซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนเดิมประมาณ  ๒๐๐  เมตร  มาสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการ   หน่วยงานต่าง ๆ  ตลอดจนประชาชนแลผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี  อาคารได้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีทันการเปิดเรียนในภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๓๘

โรงเรียนได้ทำการเรียนการสอนที่อาคารชั่วคราวได้ ๓ เดือน จนกระทั่งเปิดภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๔๐ (  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๐ )  อาคารเรียนชั่วคราวที่ทำการสอนอยู่เกิดการชำรุดไม่สามารถใช้เรียนต่อไปได้   จำเป็นต้องมาเรียนในอาคารเรียนเดิมซึ่งกรมทรัพยากรธรณีรับรองว่าปลอดภัยและในระหว่างนั้นทางราชการก็ได้ทำการสร้างโรงเรียนในสถานที่แห่งใหม่ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนเดิมประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร 

โรงเรียนที่ทำการสร้างใหม่ประกอบด้วยอาคาร  ๒  หลัง  ๒๐  ห้องเรียน  อาคารอเนกประสงค์  ๑  ห้อง  ส้วม  ๒ หลัง  ๑๒  ที่นั่ง  บ้านพักภารโรง  ๑  หลัง  และมีรั้วรอบโรงเรียนในพื้นที่  ๒๐  ไร่  เมื่อโรงเรียนเสร็จสมบูรณ์ได้ย้ายมาอยู่โรงเรียนใหม่เมื่อวันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๔๐


ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านทุ่งวิมานอยู่ระหว่างการปิดโรงเรีียนมาตรการป้องการการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล 

สพฐ | สพป. | DMC

ติดต่อผู้ดูแลระบบ    tungwimans@gmail.com.