ผู้อำนวยการ


นายวารุทธิ์   ช่างเหล็ก

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ


ชุมชนออนไลน์

 facebook 

สมาคมผู้ปกครอง


วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

                        โรงเรียนบ้านทุ่งวิมานให้โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง  พัฒนาวิชาการ  ปลูกฝังคุณธรรมและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง  สืบสานวัฒนธรรมในท้องถิ่น

พันธกิจ

๑)    จัดกิจกรรมการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้เป็นคนเก่ง  ดี  มีความสุข

๒)  ส่งเสริมและและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓)  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน

๔)  ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม

๕)  ส่งเสริมและปลูกฝังการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๖)  ส่งเสริมและปลูกฝังในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๗)  เพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

              เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

                   เอกลักษณ์

                         สวนป่า   พูดได้

อัตลักษณ์

                        ดุอานำทางสร้างความดี  วิถีอิสลาม

 


ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านทุ่งวิมานอยู่ระหว่างการปิดโรงเรีียนมาตรการป้องการการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล 

สพฐ | สพป. | DMC

ติดต่อผู้ดูแลระบบ    tungwimans@gmail.com.