หน้า

ฝึกอ่าน ภาษา พาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

บทที่ ๑ ใบโบก ใบบัว

         

รู้จักคำ นำเรื่อง

ตา

งา

ขา

หู

หาง

งวง

ใบโบก

ใบบัว

มา

มี

ดู

ไม่

หน้า 1