หน้า

ฝึกอ่าน ภาษา พาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

บทที่ 10 เพื่อนรู้ใจ

รู้จักคำ นำเรื่อง

ปาก

ข้าว

เเขน

     

คอก

 

ป้อน

จะ

สิ

เข้า

ส่าย

ดึง

โยก

รส

นัก

ยัง

ดัน

เค็ม

เปิด

ส่วน

ไกล

ไหน

หลับ

หน้า 1