หน้า

ฝึกอ่าน ภาษา พาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

บทที่ ๓ เพื่อนกัน

         

รู้จักคำ นำเรื่อง

     

ไก่

ลูกช้าง

ชู

จ้อง

ร้อง

เรียก

 

เพื่อน

เด็ก

 
         
 

พา

ไป

ตัว

โต

เรา

กัน

เป็น

แอ๊ก

แอ๊ก

หน้า 1