หน้า

ฝึกอ่าน ภาษา พาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

บทที่ ๔ ตามหา


รู้จักคำ นำเรื่อง

คอ

ผูก

ลาน

อ้อย

เดิน

เล่นน้ำ

ลำธาร

กระดึง

พรวน

     
 

ที่

และ

แต่

ตาม

 
 

หาย

ดัง

อยู่

เวลา

 
 

ทันที

โป๊ก เป๊ก

กรุ๊ง กริ๊ง

 
หน้า 1