หน้า

ฝึกอ่าน ภาษา พาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

บทที่ 5 ไปโรงเรียน

รู้จักคำ นำเรื่อง

เข้า

หิ้ว

เรียน

ปิ่นโต

กระเป๋า

โรงเรียน

หน้า

หนังสือ

โบกมือ

หน้า 1