หน้า

ฝึกอ่าน ภาษา พาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

บทที่ 6 โรงเรียนลูกช้าง

รู้จักคำ นำเรื่อง

เเถว

เชือก

กล้วย

หมู่บ้าน

ควาญช้าง

ละ

กี่

ทำ

ซ้ำ

ใช้

   

เมื่อ

ข้าง

ท้าย

กิน

ฝึก

   

ทุก

จูง

ของ

คอย

จับ

   

จบ

ครั้ง

หลาย

 

วันนี้

   

ครูใหญ่

 

กำลังใจ

     
 
 
หน้า 1