หน้า

ฝึกอ่าน ภาษา พาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

บทที่ 8 พูดเพราะ

ลูบ

เเย่ง

โกรธ

ประตู

ฟุตบอล

ตลิ่ง

ก็ คำ เตะ รู้ ไล่ ว่า ขึ้น คน ชวน

นั้น ผ่าน เดิม ริม จาก บอก พูด

สัตว์ ใหญ่ หรือ หนุ่ม เหมือน

หยุด เพราะ กลับ กลาง พลาย

เอะอะ เบาๆ ทะเเนะ ตอนบ่าย

สนาม สักครู่ ชอบใจ

หน้า 1