ผู้อำนวยการ


นายวารุทธิ์   ช่างเหล็ก

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ


ชุมชนออนไลน์

 facebook 

สมาคมผู้ปกครอง


บุคลากร

นายวารุทธิ์   ช่างเหล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายอาดนหมีด  สันมาแอ
ครูชำนาญก่าร
นางจริยา   นารีเปน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจำเรียง  คงนวล
ครูชำนาญก่ารนางสุกัญญา  มณีกามัน
ครูชำนาญก่าร
นายวินิจ   กลิ่นละมัย
ครูชำนาญก่าร
นางอังคณา  สาดีน
ครูชำนาญก่ารพิเศา
นางสุใบดา  ใบหลี
ครู
นางยาวีเราะห์  เหมปันดัน
ครูชำนาญก่ารนางสาวนูรีย๊ะ  หลีเยาว์
ครูชำนาญก่าร
นางอาลียา   แซ่เอี่ยว
ครูชำนาญก่าร
นางอภิญญา  เจ๊ะยอ
ครูผู้ช่วย

นางโรจนีย์   บังคม
พนักงานราชการนายอุดม  ศรีสิน
พนักงานราชการ

นางสาววิลาสิณี   รุ่งรักษา

ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านทุ่งวิมานอยู่ระหว่างการปิดโรงเรีียนมาตรการป้องการการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล 

สพฐ | สพป. | DMC

ติดต่อผู้ดูแลระบบ    tungwimans@gmail.com.